[મફતમાં] રાજ્યના પાત્રતા ધરાવતા તમામ નાગરિકોને ઘરઘંટી સાધન સહાય તરીકે મળશે- સંપૂર્ણ માહિતી મેળવો.

ઘરઘંટી સહાય યોજના હેઠળ 15000/- સહાય મળશે | Ghar Ghanti Sahay Yojana

ઘરઘંટી સહાય યોજના હેઠળ રાજ્યના પાત્રતા ધરાવતા નાગરિકોને મફતમાં ઘરઘંટી મળશે. વધુ માહિતી માટે અહિં ક્લિક કરો.

વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના । Shri Vajpayee Bankable Yojana 2023

વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના । Shri Vajpayee Bankable Yojana 2023

વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના હેઠળ નવો ધંધો કે વ્યવસાય ચાલુ કરવા માટે કુલ 8 લાખ સુધી લોન આપવામાં આવશે. જેના પર અંદાજિત 40 % એટલે 1,25,000/- સુધી લોન સહાય આપવામાં આવશે.

ઈલેક્ટ્રીક સાધન સહાય યોજના હેઠળ 14000/- ની સહાય મળશે| Electric Appliances Repair Machine Scheme

ઈલેક્ટ્રીક સાધન સહાય યોજના હેઠળ 14000/- ની સહાય મળશે| Electric Appliances Repair Machine Scheme

ઈલેક્ટ્રીક સાધન સહાય યોજના હેઠળ ઈલેક્ટ્રીક રીપેરીંગ સાધાનો માટે રૂપિયા 14000/- ની સહાય મળશે. વધુ માહિતી માટે અહિં ક્લિક કરો.