યુએન નંબર કેવી રીતે જનરેટ કરવો । How To Generate And Activate UAN?

યુએન નંબર કેવી રીતે જનરેટ કરવો । How To Generate And Activate UAN?

જો તમે પ્રાઈવેટ કે આઉટસોર્સ પર નોકરી કરો છો અને તમારું PF કપાય છે તો તમારે UAN Number Activate કરાવવો પડે. જેની સંપૂર્ણ માહિતી માટે નીચેની વેબસાઈટ પર ક્લિક કરો.

close button