ટીસ્યુકલ્ચર દ્વારા ખારેકની ખેતી માટે સહાય યોજના હેઠળ રૂ. 1,56,250/- ની સહાય મળશે.

ટીસ્યુકલ્ચર દ્વારા ખારેકની ખેતી માટે સહાય યોજના હેઠળ રૂ. 1,56,250/- ની સહાય મળશે.

ટીસ્યુકલ્ચર દ્વારા ખારેકની ખેતી માટે સહાય યોજના હેઠળ રૂ. 1,56,250/- ની સહાય મળશે. વધુ માહિતી માટે અહિં ક્લિક કરો.

કેળના ટીસ્યુકલ્ચરના રોપા માટેની સહાય યોજના । Support Scheme for Seedlings of Banana Tissue Culture in Gujarat

કેળના ટીસ્યુકલ્ચરના રોપા માટેની સહાય યોજના । Support Scheme for Seedlings of Banana Tissue Culture in Gujarat

કેળના ટીસ્યુકલ્ચરના રોપા માટેની સહાય યોજના હેઠળ રૂપિયા 2,12,000/- સુધી સહાય મ્નળશે. વધુ માહિતી માટે અહિં ક્લિક કરો.

કંમ્પોસ્ટ એકમ બનાવવા માટે સહાય યોજના । Vermicompost Subsidy in Gujarat

કંમ્પોસ્ટ એકમ બનાવવા માટે સહાય યોજના । Vermicompost Subsidy in Gujarat

કંમ્પોસ્ટ એકમ બનાવવા માટે સહાય યોજના હેઠળ ખાનગી ક્ષેત્ર માટે રૂપિયા 8.00 લાખ સુધી સહાય તથા જાહેર ક્ષેત્ર માટે રૂ. 20.00 લાખ સુધી સહાય મળશે. વધુ માહિતી માટે અહિં ક્લિક કરો.

[Subsidy Scheme] Tractor Sahay Yojana 2023 | ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2023

Tractor Sahay Yojana 2023 | ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2023

ખેડૂતોને રૂપિયા 60,000/- સુધીની સબસીડી “ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2023” અંતર્ગત મળશે. ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની માહિતી માટે નીચેની વેબસાઈટ પર ક્લિક કરો.

ફળ પાકો માટે સહાય યોજના । Fruit Crops Scheme in Gujarat

ફળ પાકો માટે સહાય યોજના । Fruit Crops Scheme in Gujarat

રાજ્ય સરકાર પાત્રતા ધરાવતા તમામ ખેડૂતોને “ફળ પાકો માટે સહાય યોજના ” હેઠળ રૂપિયા 2,62,000/- સુધીની સહાય આપવામાં આવશે. વધુ માહિતી માટે નીચેની વેબસાઈટની મુલાકાત લેવી.