દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના ૨૦૨૩ । Divyang Sadhan Sahay Yojana

દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના ૨૦૨૩ । Divyang Sadhan Sahay Yojana

દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના હેઠળ દિવ્યાંગ વ્યક્તિને સ્વરોજગારલક્ષી સાધનો માટે કુલ રૂ. ૨૦,૦૦૦/- ની મર્યાદામાં સહાય આપવામાં આવે છે. વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો.

વૃદ્ધ સહાય યોજના ફોર્મ pdf | Vrudh Pensan Yojana PDF Gujarat

વૃદ્ધ સહાય યોજના ફોર્મ pdf | Vrudh Pensan Yojana PDF Gujarat

વૃદ્ધ સહાય યોજના હેઠળ 60 વર્ષ કે તેથી વધુની ઉંમરના નાગરિકોને દર મહિને મળશે રૂપિયા 1000/- ની સહાય અને 80 વર્ષ કે તેથી વધુની ઉંમરના નાગરિકોને મળશે દર મહિને રૂપિયા 1250/- ની સહાય. વધુ માહિતી માટે અહિં ક્લિક કરો.

close button