WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!
ITI Admission 2024 । ITI માં ચાલતા વિવિધ કોર્ષ માં એડમિશન શરૂ

ITI Admission 2024 । ITI માં ચાલતા વિવિધ કોર્ષ માં એડમિશન શરૂ, સંપુર્ણ માહિતિ માટે અહીં ક્લિક કરો

ITI Admission 2024

ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકારની વિદેશનિતિ અને ઉધોગનિતિના કારણે આજે ગુજરાતમાં અનેક બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓએ investment કરી આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના ઉધોગોની સ્થાપના કરેલ છે. આ ઉધોગોમાં Technical knowledge ધરાવતા employees ની સતત જરૂરિયાત રહેતી હોય છે. જો student મિત્રો આપ ધોરણ ૧૦ પછી નોકરી કે રોજગાર મેળવવા માગતા હોય આપના માટે આઇટીઆઇ (ITI) એક ઉતમ વિકલ્પ છે. જેના વડે આપ સરળતાથી નોકરી રોજગાર મેળવી શકો છો વર્ષ 2024-25 માં આઇટીઆઇ માં તા.01-04-2024 થી Entry form ભરવાના શરૂ થઇ ગયેલા છે. આઇટીઆઇમાં Admission લેવા માટે Online અરજી કેવી રીતે કરવી, તેની સાથે સાથે ક્યાં-ક્યાં Document જોઈશે વગેરે માહિતિ આપણે આ આર્ટિકલ દ્વારા મેળવીશું. 

Highlight point

આર્ટિકલનું નામITI Admission 2024
હેતુઆઇટીઆઇમાં પ્રવેશ મેળવવો
ITI માં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનો સમયગાળો01-04-2024 થી 13-06-2024
અરજી માટે ની વેબસાઇટ પર જવા માટે અહીં ક્લિક કરો 
ITI માં ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે અહીં ક્લિક કરો
એડમિશન ની ફી 50/.
ITI admission 2024 ની માહિતિ પુસ્તિકા જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો
આઇટીઆઇમાં ચાલતા કોર્ષનુ લીસ્ટ જોવા માટે અહી ક્લિક કરો 
આઇટીમાં ચાલતા કોર્ષ નું લીસ્ટ, સમય ગાળો, અને લાયકાત જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

આઇટીઆઇમાં એડમિશન લેવાના ફાયદા !

 • ટુંકા ગાળામાં જે તે ફિલ્ડ માં કોર્ષ કરીને government અથવા Private company માં નોકરી મેળવી શકાય છે
 • હાલના જમાના માં Technical અને Professional knowledge ધરાવતા સ્ટાફની માંગ ઉભી થયેલી છે તેવામાં જો આપ ITI નો કોર્ષ કરેલ હો તો આપને સરળતાથી સારી જગ્યાએ a job મળવાની શક્યતા વધી જાય છે
 • ધોરણ ૮ પછી આઇટીઆઇ નો બે વર્ષનો કોર્ષ કરે અને તે ધોરણ ૧૦ની English અને Gujarati વિષયની પરિક્ષા પાસ કરે તો તેને ધોરણ ૧૦ સમકક્ષ ગણવામાં આવે છે
 • તેજ રીતે ધોરણ ૧૦ પછી આઇટીઆઇ નો બે વર્ષ નો કોર્ષ કરે અને ધોરણ ૧૨ ની English પરિક્ષા પાસ કરે તો  તેને ૧૨ પાસ સમકક્ષ ગણવામાં આવે છે
 • આવા ઉમેદવારોને government નોકરીમાં  ધોરણ ૧૦ તથા ૧૨ ની લાયકાત ધરાવતા હોવાનું  ગણવામાં આવે છે
 • આવા ઉમેદવારોને Diploma ના કોર્ષ માં અગ્રતા આપવામાં આવે છે
 • અમુક સરકારી ભરતીમાં  ફક્ત આઇટીઆઇ કોર્ષ કરેલા candidates જ ફોર્મ ભરી શકે છે

Document Required For ITI Admission 2024

 • જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત અંગેના પ્રમાણપત્રો / માર્કશીટ.
 • શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર.
 • ટ્રાયલ સર્ટિફિકેટ (ફક્ત ધોરણ ૧૦ માટે)
 • પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો.
 • આધારકાર્ડ.
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર.
 • બેંક પાસબુક.
 • જાતિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર (EWS, OBC,SC, ST માટે).
 • રાજ્ય બહારના હોય તો ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ.
 • મોબાઈલ નંબર/ઈમેઈલ આઈડી.
 • દિવ્યાંગતાનું પ્રમાણપત્ર (જો હોય તો).

Gujarat ITI Application Form  2024 ની ખાસ બાબતો

ગુજરાત રાજ્યમાં આઈટીઆઈમાં 2024 માં પ્રવેશ form ભરાવાના ચાલુ થઇ ગયા છે. જે form ભરવાની અગત્યની સુચના નીચે મુજબ છે  

 • ITI માં પ્રવેશ મેળવતા પહેલા કેટલીક eligibility એટલેકે પાત્રતા નક્કી છે. જે candidate ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • candidate માટે અધિકૃત વેબસાઈટ પર આપેલા સૂચનો મુજબ અરજી કરવાની રહેશે.
 • ઉમેદવારોઓએ Online અરજી ફોર્મ છેલ્લી તારીખ પહેલા ફરજિયાતપણે ભરવાનું રહેશે.
 • વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની Online ફોર્મ ભર્યાની Print અને Receipt સાચવીને રાખવાની રહેશે.
 • વિધાર્થીઓએ પ્રવેશ માટે  50/-ની ફી ભરવાની હોય છે જેનુ ચુકવણુ Online નેટ બેન્કિંગ ક્રેડીટ કાર્ડ ડેબીટ કાર્ડ કે  BHIM UPI દ્વારા કરવાની હોય છે.
 • Online અરજી કરતી વખતી વખતે મોબાઈલ નંબર ફરજિયાત નાખવો. જેથી on time આપને SMS Alert મળતા રહે.
 • Online Form ભર્યા બાદ Print કરતી વખતે, તમારા Browser નું Pop-Up-Blocker “Off” હોવું જોઈએ. જેથી Print નવા Window માં ખુલશે.
 • Online Application Form ભરતી વખતે Special characters જેવા કે,!@#%$& નો ઉપયોગ કરવો નહીં બાકી એરર બતાવશે .
 • Online Form માં * (લાલ ફુંદડી વાળી) માર્ક કરેલી માહિતી ફરજીયાત ભરવાની રહેશે.
 • candidate દ્વારા માહિતી ખોટી ભરેલી હશે તો, ઉમેદવારી રદ થવાને પાત્ર થશે.

આઇટીઆઇમાં ઓનલાઇન ફોર્મ  ભરવાની પ્રક્રિયા

રાજ્યમાં Technical અને Non-technical શિક્ષણ મેળવવા માટે ITI માં Admission Process ચાલુ થઈ ગયેલ છે. હવે તમે પણ ઘરે બેઠા Online એપ્લિકેશન કરી શકો છો. જેની તમામ માહિતી નીચે મુજબ છે.

ITI Admission online registration 2024

 • સૌ પ્રથમ  https://itiadmission.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ઓપન કરવાની રહેશે.
 • આ વેબસાઈટ પર Home Page પર “Apply For New Registration“લિંક પર Click કરવું.
 • હવે, Registration form ખુલશે, જેમાં માંગ્યા મુજબની વ્યક્તિગત અને શૈક્ષણિક વિગતો ભરવાની રહેશે.
 • તમામ વિગતો ભર્યા બાદ બાંહેધરી આપીને, Submit button પર ક્લિક કરવાનું હોય છે.
 • રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ Submit કર્યા બાદ, એક Registration No આવશે જેને સુરક્ષિત જગ્યાએ નોંધી રાખવાનો રહેશે.

Photo Upload Process  (ફોટો અપલોડ કરવાની પ્રક્રિયા)

 • ઉમેદવારોએ પોતાનો ફોટો અપલોડ કરવા માટે Candidat Login પર ક્લિક કરી Registration No અને જન્મતારીખ નાખીને Login કરવાનું રહેશે.
 • વિદ્યાર્થીએ Login કર્યા બાદ, પોતાનો પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો 25 kb થી 100 kb નો Upload કરવાનો રહેશે.
 • છેલ્લે,ફોટો Upload કર્યા બાદ Photo Uploaded Successfully નો મેસેજ આવશે.

Confirm Application

 • ITI Online Form માં વ્યક્તિગત માહિતી અને ફોટો Upload કર્યા બાદ Confirm Application કરવાની હોય છે.  
 • પોતાનું ફોર્મ Confirm કરતાં પહેલાં, Log-in કર્યા બાદ “Preview Application” કરીને તમામ વિગતો ને બરાબર ચકાસી લેવાનું રહેશે.  
 • જો કોઈ સુધારો હોય તો “Edit Application” બટન પર Click કરીને માહિતિમાં સુધારો કરી દેવાનો રહેશે. ત્યારબાદ Confirm કરવુ જોઇએ એકવાર Confirm કર્યા બાદ તે અરજીમાં સુધારા વધારા કરી શકાશે નહી.
 • ઉમેદવારે પોતાની અરજી Confirm કેવી રીતે કરવી તેની માહિતી નીચે મુજબ છે.
 • સૌપ્રથમ Confirm Application બટન પર Click કરવાનું રહેશે.
 • હવે ઉમેદવારે તમારો Registration No તેમજ જન્મ તારીખ  નાખીને “GO” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ, “Yes I Confirm” પર Click કરવાનું રહેશે.
 • છેલ્લે, બાંહેધરી આપીને “Confirm” કરતાં, તમારી અરજી Confirm થઈ જશે.
 • Final Confirm માટે Mobile number /ઈમેઈલ પર SMS/Email માં OTP આવશે.
 • હવે, તમારે તે OTP નાખીને “Submit” બટન પર Click કરવાનું રહેશે.
 • અંતે, અરજી એકવાર Confirm થયા બાદ કોઈપણ સુધારો-વધારો થશે નહીં.

Print Application

 • Online અરજી કર્યા બાદ, ઉમેદવારો દ્વારા અરજી Confirm કરવાની હોય છે. અરજી Confirm થયા બાદ તેની પ્રિન્ટ નીકળવાની હોય છે.
 • ત્યાર બાદ ITI Website પર Home Page માં જવાનું રહેશે.
 • જેમાં Print Application પર Click કરવાનું રહેશે.
 • જેમાં તમારા અરજી નંબર અને જન્મતારીખના આધારે Print કાઢી શકાશે.

Online Fees Payment

 • Online ફી ભરવા માટે સૌ પ્રથમ https://itiadmission.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ખોલવી.  
 • website ખોલતા હોમ પેજ પર Candidat Login ના વિકલ્પ પર ક્લિક કરવુ.
 • Candidat Login પોતાનો એપ્લીકેશન રજીસ્ટ્રેશન નંબર, જન્મ તારીખ તથા Captcha કોડ Enter કરી લોગીન કરવું.
 • લોગીન થયા બાદ ૬ નંબર ના વિકલ્પ registration માટે ફી ભરવાના વિકલ્પ registration fees Pyment પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • જે Click કર્યા બાદ ખુલેલા પેજ માં જન્મ તારીખ નાખીને  Pay Fees Online પર Click કરવાનુ હોય છે
 • ત્યારબાદ ખુલેલા પેજ ની સુચના વાંચી submit કરવાનુ હોય છે.
 • submit બટન પર ક્લિક કરવાથી online registration fees ભરવાનું પેજ Open થશે.
 • જેમાં ઉમેદવાર BHIM UPI, ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ,ક્રેડિટ કાર્ડ કે ડેબીટ કાર્ડ ના માધ્યમ થી fees ભરી શકશે  
 • online ફી ભર્યા બાદ Receipt જનરેટ થશે જેની Print કાઢીને પોતાની પાસે રાખવાની હોય છે
 • જો કોઇ કારણોસર ફી ભરવાની પ્રક્રિયા અધુરી રહી હોય તો ઉમેદવાર CHECK EARLIER INCOMPLETE/PENDING TRANSACTION  લીંક પર Click કરી પોતાની ફીનુ સ્ટેટસ ચેક કરી શકે છે અને જો ફી ના ભરાઇ હોય તો ૨૦ મિનિટ બાદ ફરીથી ફી ભરી શકાશે.

ONLINE PAYMENT RECEIPT

candidate પોતાની ફી ભર્યાની રીસીપ્ટ ONLINE PAYMENT RECEIPT પર ક્લિક  કરી Print કે ડાઉનલોડ કરી શકશે.

FAQ

1. ITI માં ચાલતા course નો સમયગાળો શું હોય છે?

Ans. રાજ્યમાં વિવિધ ITI માં ચાલતા courseનો સમયગાળો 6 માસ થી 2 વર્ષ સુધીનો હોય છે.

2.ITI માં વિવિધ પ્રકારના course ની પ્રવેશ માટેની લાયકાત શું છે?

Ans. ITI માં ચાલતા કોર્ષમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઓછામાં ઓછી ધોરણ-7 પાસ થી ધોરણ 12 અને graduate સુધીની લાયકાત ધરાવતા હોય તે Admission મેળવી શકે છે. course મુજબ અલગ અલગ લાયકાત હોય છે

3.I.T.I Admission માટેની વયમર્યાદા શું છે?

Ans. રાજ્યમાં ચાલતી I.T.I માં પ્રવેશ મેળવવા માટે તમામ candidates ની લઘુતમ વયમર્યાદા 14 વર્ષની છે.

4.Gujarat ITI Admission માટેની Official website કઈ છે?

Ans. ITI પ્રવેશ મેળવવા માટે આ https://itiadmission.gujarat.gov.in/ ઓફિશિયલ website છે.

Leave a Comment