WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!
પશુપાલનની યોજનાઓની યાદી -@ ikhedut | Pashupalan Yojana 2022 Gujarat

પશુપાલનની યોજનાઓની યાદી – @ ikhedut Portal | Pashupalan Yojana 2022 Gujarat

Pashupalan Loan । Pashupalan Loan Yojana । Pashupalan Yojana 2022 । Ikhedut Portal 2022-23 । પશુપાલન લોન યોજના 2022 ગુજરાત | પશુપાલનની યોજનાઓની યાદી

ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિવિધ વર્ગો માટે અલગ-અલગ યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. વિવિધ યોજનાઓ online portal ચાલે છે. જેમ કે ખેડૂતો માટે ikhedut portal પર યોજનાઓ ચાલે છે, સમાજ કલ્યાણની યોજનાઓ માટે E Samaj Kalyan ચાલે છે.વધુમાં ગ્રામોદ્યોગની વિવિધ યોજનાઓ e-kutirPortal પર ચાલે છે. આજે આ આર્ટિકલ દ્વારા ikhedut પર ચાલતી પશુપાલનની યોજનાઓની યાદીની માહિતી આપીશું.

Table of Contents

  ikhedut Portal 2022

  સરકાર દ્વારા ખેડૂત કલ્યાણ, સહકાર અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ ચલાવવા આવે છે. આ પોર્ટલ પર ખેતીવાડી ની યોજનાઓ, પશુપાલનની યોજનાઓ, બાગાયતી યોજનાઓ અને મત્સ્ય પાલન ની યોજનાઓ ચાલે છે. પશુપાલનની યોજનાઓની યાદી 2022-23 ની માહિતી મેળવીશું.

  Highlight Point of  Animal Husbandry Scheme Gujarat List 2022-23

  યોજનાનું નામપશુપાલન વિભાગની યોજનાઓની યાદી
  ભાષાગુજરાતી અને English
  ઉદ્દેશગુજરાતના પશુપાલકોને વિવિધ યોજનાઓનો સીધો
  લાભ આપીને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો
  લાભાર્થીગુજરાત રાજ્યના પાત્રતા ધરાવતા પશુપાલકો
  ikhedut portal websitehttps://ikhedut.gujarat.gov.in/  
  અરજી કેવી રીતે કરવીClick કરો.
  અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખતા:-01/05/2022
  થી 31/05/2022 સુધી
  Highlight Point of  Animal Husbandry Scheme Gujarat List 2022-23
  Pashupalan Loan | Pashupalan Subsidy Yojana | Pashupala Loan Scheme | Ikhedut Portal 2022-23
  Pashupalan Yojana New List 2022 Gujarat

  Pashupalan Yojana 2022 Gujarat

  Agriculture, Farmer Welfare & Co-Operation Department, Government of Gujarat દ્વારા જુદા-જુદા ઘટકો માટે યોજનાઓ અમલી બનાવેલ છે. જેમાં ચાલુ નાણાંકીય વર્ષ 2022-23 માટે પશુપાલનની કુલ 31 ઘટકો માટે ઓનલાઈન અરજી ચાલુ કરેલ છે. રાજ્યના દરેક પશુપાલકોને વિનંતી છે કે, નીચે આપેલા ઘટકોનો અભ્યાસ કરીને લાભ મેળવે.

  Pashupalan Yojana List 1 to 15

  ક્રમયોજનાનું નામ
  1એસ.ટી. ના પશુપાલકોને પાવર
  ડ્રીવન ચાફ કટર ખરીદી પર સહાય
  2એસ.ટી. ના પશુપાલકોના ગાભણ
  પશુઓને (ગાય/ભેંસ) ખાણદાણ સહાય
  3એસ.ટી. ના પશુપાલકોના પશુઓ (ગાય/ભેંસ)ના
  વિયાણ બાદ દાણ ખરીદી પર સહાય
  4એસ.ટી. ના લાભાર્થીઓ માટે મરઘાપાલન
  તાલીમ અંતર્ગત સ્ટાઈપેંડની યોજના
  5S.T ની મહિલા લાભાર્થીઓને બકરાં એકમ
  (૧૦+૧) માટે સહાય
  6એસ.સી ના પશુપાલકોને પાવર
  ડ્રીવન ચાફકટર ખરીદી પર સહાય
  7એસ.સી ના પશુપાલકોના ગાભણ
  પશુઓને (ગાય/ભેંસ) ખાણદાણ સહાય
  8એસ.સી ના પશુપાલકોનાં પશુ રહેણાક માટે કેટલ શેડ,
  પાણીની ટાંકી બનાવવા સહાયની યોજના
  (ગાય / ભેંસ વર્ગના ૨ પશુઓ માટે)
  9એસ.સી ના પશુપાલકોના પશુઓ
  (ગાય/ભેંસ)ના વિયાણ બાદ દાણ ખરીદી પર સહાય
  10એસ.સી ના લાભાર્થી માટે બકરાં એકમ (૧૦+૧ ) માટે સહાય
  11એસ.સી ના લાભાર્થીઓ માટે ૧૦૦ બ્રોઈલર પક્ષીના
  એકમની સ્થાપના પર સહાય અને
  મરઘા પાલન તાલીમ અંતર્ગત સ્ટાઈપેંડની યોજના
  12એસ.સી ના લાભાર્થીઓ માટે
  મરઘા પાલન તાલીમ અંતર્ગત સ્ટાઈપેંડની યોજના
  13આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ માટે
  મરઘાપાલન તાલીમ અંતર્ગત સ્ટાઈપેંડની યોજના
  14એકથી વીસ દુધાળા પશુ એકમની સ્થાપના માટે
  અનુસુચિત જનજાતિના પશુપાલકોને ૧૨ % વ્યાજ સહાય
  15એકથી વીસ દુધાળા પશુ એકમની સ્થાપના માટે
  અનુસુચિત જાતિના પશુપાલકોને ૧૨ % વ્યાજસહાય
  28સ્વરોજગારીનાહેતુ પશુપાલન વ્યવસાય માટે
  ૧૨ દૂધાળા પશુના ડેરી ફાર્મ સ્થાપનાની સહાય યોજના
  30સામાન્ય જાતિના પશુપાલકોના
  ગાભણ પશુઓને (ગાય/ભેંસ) ખાણદાણ સહાય
  31સામાન્ય જાતિના પશુપાલકોના પશુઓ
  (ગાય/ભેંસ)ના વિયાણ બાદ દાણ ખરીદી પર સહાય
  List of Pashupalan Yojana 2022 Gujarat1 to 15

  Pashupalan Yojana List 16 to 31

  16એકથી વીસ દુધાળા પશુ એકમની સ્થાપના માટે
  રાજ્યના પશુપાલકોને ૧૨ % વ્યાજ સહાય
  17જનરલકેટેગરી લાભાર્થીઓને
  બકરાં એકમ (૧૦+૧) માટે સહાય
  18પશુપાલન થકી સ્વરોજગારી હેતુસર ૫૦ દુધાળા પશુઓ
  (કાંકરેજ અને ગીર ગાય)ના ડેરી ફાર્મનીસ્થાપના માટે સહાયની યોજના
  19રાજયનાદિવ્યાંગ લોકો માટે મરઘાપાલન
  તાલીમ અંતર્ગત સ્ટાઈપેંડની યોજના
  20રાજ્યનાશ્રેષ્ઠ પશુપાલક પુરસ્કાર વિતરણ સમારોહનાં આયોજન માટેની યોજના
  21રાજ્યની S.T વિસ્તારની ગ્રામ્ય
  દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ માટે દૂધઘર સહાય
  22રાજ્યની એસ.ટી વિસ્તારની ગ્રામ્ય
  દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ માટે ગોડાઊનબનાવવા સહાય
  23રાજ્યની એસ.ટી વિસ્તારની ગ્રામ્ય
  દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ માટે ગોડાઊન બનાવવાસહાય
  24રાજ્યનીએસ.સી. વિસ્તારની ગ્રામ્ય
  દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ માટે દૂધઘર સહાય
  25રાજ્યની ગ્રામ્ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી
  મંડળીઓ માટે દૂધઘર સહાય
  26રાજ્યની ગ્રામ્ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ
  માટે ગોડાઊન બનાવવા સહાય
  27શુધ્ધસંવર્ધન દ્વારા રાજ્યની સ્થાનિક ઓલાદની
  ગાયમાં કૃત્રિમ બીજદાનથી જન્મેલ વાછરડીઓના
  પશુપાલકો માટે પ્રોત્સાહક યોજના
  28સ્વરોજગારીનાહેતુ પશુપાલન વ્યવસાય માટે
  ૧૨ દૂધાળા પશુના ડેરી ફાર્મ સ્થાપનાની સહાય યોજના
  29સામાન્ય જાતિના પશુપાલકોને
  પાવર ડ્રીવન ચાફકટર ખરીદી પર સહાય
  30સામાન્ય જાતિના પશુપાલકોના
  ગાભણ પશુઓને (ગાય/ભેંસ) ખાણદાણ સહાય
  31સામાન્ય જાતિના પશુપાલકોના પશુઓ
  (ગાય/ભેંસ)ના વિયાણ બાદ દાણ ખરીદી પર સહાય
  Pashupalan Yojana List 16 to 31

  તબેલા માટેની લોન યોજના । Tabela Loan in Gujarat 2022

  Vanbandhu Kalyan Yojana Gujarat Online Apply | વનબંધુ કલ્યાણ યોજના

  Mahatma Gandhi NREGA Yojana in Gujarati । મનરેગા યોજના શું છે?

  Pashupalan Yojana ઓનલાઈન માટેની અગત્યની બાબતો

  Pashupalan Yojana દ્બારા વર્ષ 2022 માટે નવી કુલ 31 યોજનાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. જેના ઓનલાઈન ફોર્મ ikhedut Portal પર ચાલુ થયેલ છે. ખેડૂતો Pashupalan Sahay Yojana ની Online Arji કરતાં વખતે અગત્યની બાબતોની નોંધ બહાર પાડવામાં આવેલ છે. ખેડૂતોએ અગત્યની બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવાની રહેશે.

  Pashupalan Yojana List 2022-23 | pashupalan subsidy loan gujarat | animal husbandry loan subsidy | Animal Husbandry Schemne List 2022 | Pashupalan Yojana List
  Pashupalan Yojana 2022 Gujarat
  • i-ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર જે તે સમયે ઉપલબ્ધ યોજનાઓમાં કોઇપણ વ્યક્તિ અરજી કરી શકે છે.
  • અરજીની પાત્રતા તથા બિન-પાત્રતા જે-તે નિયુક્ત અધિકારી દ્વારા સ્થળ તપાસ અથવા તો રેકોર્ડની મેન્યુઅલ ચકાસણીના અધારે નક્કી થાય છે.
  • અરજી પાત્રતા ધરાવે છે કે નહી તેનુ સ્ટૅટસ અરજીમાં જે તે અધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા અપડેટ કરવામાં આવે છે. Ikhedut Status ચેક કરી શકાય છે.
  • પશુપાલનની યોજનાનો ઓનો લાભ લેવા માટે પૂર્વ-મંજુરી આપનાર અધિકારી અરજીઓને પૂર્વ-મંજુર કરે છે.
  • વેરીફીકેશનની કામગીરી પણ સંપૂર્ણપણે સ્થળ-તપાસ/રેકોર્ડ-તપાસ બાદ નક્કી થશે.
  • જે-તે યોજનાની ઓનલાઈન પૂર્વ-મંજુરીના Order તથા Payment Order ઉપર સક્ષમ અધિકારીની સાઇન થાય છે.

  PM Kisan ekyc OTP Online | પીએમ કિસાન ekyc માટે નવી લિંક જાહેર થઈ

  Pradhan Mantri Mudra Loan Yojana | પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના

  શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ  લોન યોજના 2022 । Vajpayee Bankable Yojana Online

  Important Links of Pashupalan Yojana List 2022-23

  SubjectLinks
  Ikhedut PortalClick Here
  Ikhedut StatusClick Here
  Join Our Telegram ChannelJoin Now
  Join Our District Whatsapp GroupJoin Now
  Home PageClick Here
  Important Links of Pashupalan Yojana List 2022-23

  FAQ’s of Pashupalan Yojana 2022 Gujarat

  ગુજરાતમાં ખેડૂતલક્ષી,પશુપાલન, બાગયતી અને મત્સ્ય પાલનની યોજનાઓ માટે કયું પોર્ટલ બનાવવામાં આવેલ છે?

  રાજ્યના ખેડૂતો ઘરે બેઠા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે તે માટે ikhedut Portal બનાવાવામાં આવેલ છે.

  પશુપાલન વિભાગ દ્વારા વર્ષ 2022-23 માં કેટલી યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવેલ છે?

  Pashupalan Vibhag દ્વારા ચાલુ નાણાંકીય વર્ષ 2022-23 માં કુલ 31 યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવેલ છે.

  PashuPalan Yojana ઓની ઓનલાઈન અરજીઓ કઈ તારીખ થી કઈ તારીખમાં કરવાની રહેશે?

  રાજયના પશુપાલકો દ્વારા Pashupalan Gujarat માટે તા:-01/05/2022
  થી 31/05/2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

  3 thoughts on “પશુપાલનની યોજનાઓની યાદી – @ ikhedut Portal | Pashupalan Yojana 2022 Gujarat”

  Leave a Comment

  close button