બટાટા અને લાલ ડુંગળી માટે સહાય યોજના 2023 : ઓનલાઈન અરજીની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવો.

બટાટા અને લાલ ડુંગળી માટે સહાય યોજના 2023 : ઓનલાઈન અરજીની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવો.

સરકાર દ્વારા બટાટા અને લાલ ડુંગળી માટે સહાય જાહેર કરવામાં આવી. જેના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાના ચાલુ થઈ ગયેલ છે. વધુ માહિતી માટે નીચેની વેબસાઈટની મુલાકાત લો.