સ્ટ્રોબેરીની ખેતી માટે સહાય યોજના । Support Scheme for Strawberry Cultivation in Gujarat

સ્ટ્રોબેરીની ખેતી માટે સહાય યોજના । Support Scheme for Strawberry Cultivation in Gujarat

સ્ટ્રોબેરીની સહાય યોજના હેઠળ સ્ટ્રોબેરીની ખેતી માટે સરકાર આપી રહી છે આટલી મોટી સહાય. સંપૂર્ણ માહિતી માટે નીચેની વેબસાઈટની મુલાકાત કરો.