કેળના ટીસ્યુકલ્ચરના રોપા માટેની સહાય યોજના । Support Scheme for Seedlings of Banana Tissue Culture in Gujarat

કેળના ટીસ્યુકલ્ચરના રોપા માટેની સહાય યોજના । Support Scheme for Seedlings of Banana Tissue Culture in Gujarat

કેળના ટીસ્યુકલ્ચરના રોપા માટેની સહાય યોજના હેઠળ રૂપિયા 2,12,000/- સુધી સહાય મ્નળશે. વધુ માહિતી માટે અહિં ક્લિક કરો.

પાણીના ટાંકા બનાવવા માટે સહાય યોજના । Water Tank Sahay Yojana 2023

પાણીના ટાંકા બનાવવા માટે સહાય યોજના । Water Tank Sahay Yojana 2023

પાણીના ટાંકા બનાવવા માટે સહાય યોજના હેઠળ ખેડૂતો લાભાર્થીઓને પાણીનો ટાંકો (હોજ) બનાવવા માટે રૂ. 9.80 લાખની સહાય મળશે. વધુ માહિતી માટે અહિં ક્લિક કરો.

[Subsidy Scheme] Tractor Sahay Yojana 2023 | ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2023

Tractor Sahay Yojana 2023 | ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2023

ખેડૂતોને રૂપિયા 60,000/- સુધીની સબસીડી “ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2023” અંતર્ગત મળશે. ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની માહિતી માટે નીચેની વેબસાઈટ પર ક્લિક કરો.