કંમ્પોસ્ટ એકમ બનાવવા માટે સહાય યોજના । Vermicompost Subsidy in Gujarat

કંમ્પોસ્ટ એકમ બનાવવા માટે સહાય યોજના । Vermicompost Subsidy in Gujarat

કંમ્પોસ્ટ એકમ બનાવવા માટે સહાય યોજના હેઠળ ખાનગી ક્ષેત્ર માટે રૂપિયા 8.00 લાખ સુધી સહાય તથા જાહેર ક્ષેત્ર માટે રૂ. 20.00 લાખ સુધી સહાય મળશે. વધુ માહિતી માટે અહિં ક્લિક કરો.