દેવીપૂજક ખેડુતોને તરબૂચ, ટેટી અને શાકભાજીના બિયારણ માટે સહાય યોજના

દેવીપૂજક ખેડુતોને તરબૂચ, ટેટી અને શાકભાજીના બિયારણ માટે સહાય યોજના

દેવીપૂજક ખેડુતોને 90 % સબસીડી સાથે તરબૂચ, ટેટી અને શાકભાજીના બિયારણ માટે સહાય આપવામાં આવશે. વધુ માહિતી માટે અહિં ક્લિક કરો.