માનવ કલ્યાણ યોજના વર્ષ 2023-24 હેઠળ પસંદ થયેલા લાભાર્થીઓની યાદી । Manav Kalyan Yojana Selection List 2023

માનવ કલ્યાણ યોજના વર્ષ 2023-24 હેઠળ પસંદ થયેલા લાભાર્થીઓની યાદી । Manav Kalyan Yojana Selection List 2023

માનવ કલ્યાણ યોજના વર્ષ 2023-24 હેઠળ પસંદ થયેલા લાભાર્થીઓની યાદી ઓનલાઈન મૂકાઈ ગયેલ છે. તમારું નામ ચેક કરવા માટે અહિં ક્લિક કરો.

ઈલેક્ટ્રીક સાધન સહાય યોજના હેઠળ 14000/- ની સહાય મળશે| Electric Appliances Repair Machine Scheme

ઈલેક્ટ્રીક સાધન સહાય યોજના હેઠળ 14000/- ની સહાય મળશે| Electric Appliances Repair Machine Scheme

ઈલેક્ટ્રીક સાધન સહાય યોજના હેઠળ ઈલેક્ટ્રીક રીપેરીંગ સાધાનો માટે રૂપિયા 14000/- ની સહાય મળશે. વધુ માહિતી માટે અહિં ક્લિક કરો.