સાત ફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના  | Saat Fera Samuh Lagan Yojana

સાત ફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના  | Saat Fera Samuh Lagan Yojana

સાત ફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના હેઠળ નવ યુગલને રૂ. 12,000 અને લગ્ન કરાવનાર સંસ્થાને યુગલ દીઠ રૂ. 3,000/- (વઘુમાં વધુ રૂ. 75,000/-) લાભ મળશે. વધુ માહિતી માટે નીચેની વેબસાઈટની મુલાકાત લો.

[E Samaj Kalyan] માનવ ગરિમા યોજના | Manav Garima Yojana 2023

માનવ ગરિમા યોજના | Manav garima yojana 2023

માનવ ગરિમા યોજના 2023 હેઠળ રાજ્યના પાત્રતા ધરાવતા તમામ નાગરિકોને મફત સાધન સહાય આપવામાંં આવશે. જેના ઓનલાઈન ફોર્મ ઘરેથી પણ ભરી શકાય છે. તમામ માહિતી માટે નીચેની વેબસાઈટની મુલાકાત લો.

[Free] રાજ્યના યોગ્યતા ધરાવતા તમામને ઘરઘંટી સાધન સહાય તરીકે મળશે- સંપૂર્ણ માહિતી મેળવો.

Ghar Ghanti Sahay Yojana Under Manav Garima Yojana | ઘરઘંટી સાધન સહાય યોજના

ઘરઘંટી સહાય યોજના હેઠળ રાજ્યના પાત્રતા ધરાવતા તમામ નાગરિકોને મફતમાં ઘરઘંટી મળશે. વધુ માહિતી માટે અહિં ક્લિક કરો.

માનવ ગરિમા યોજના 2022 હેઠળ પસંદ થયેલા લાભાર્થીઓની યાદી Manav Garima Yojana Selection List 2022

માનવ ગરિમા યોજના 2022 હેઠળ પસંદ થયેલા લાભાર્થીઓની યાદી । Manav Garima Yojana Selection List 2022

માનવ ગરીમા યોજના અંતર્ગત વર્ષ 2022-23 માં કોમ્પ્યુટરાઇઝ ડ્રોમાં પસંદ થયેલ લાભાર્થીઓની યાદી મેળવવા માટે અહિં ક્લિક કરો.

close button